Legislaţie SSM

Hotărârea de Guvern nr. 300/02.03.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile

Hotărârea nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 completata cu HG 955/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătatii în munca nr. 319/2006

Hotărârea de Guvern nr. 971/26.07.2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă

Hotărârea nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă

Hotărârea nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor

Hotărârea de Guvern nr. 1051/9.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare

Hotărârea nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă

Hotărârea nr. 493 din 12.04.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot

Hotărârea de Guvern nr. 1876 din 22 decembrie 2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibraţii

Hotărârea Nr. 1092 din 16 august 2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă

Hotarârea nr. 1028 din 09/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

Hotarârea nr. 1049 din 09/08/2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de suprafaţă sau subteran

Hotarârea nr. 1007 din 02/08/2006 privind cerintele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenţa medicală la bordul navelor

Hotarârea nr. 1050 din 09/08/2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de foraj

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006

Hotarârea nr. 1058 din 09/08/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive

Norme metodologice din 7 aprilie 2004 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă

Ordonanţa de Urgenţă nr. 200 din 9 noiembrie 2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protecţia maternităţii la locurile de munct

Ordonanţa de Urgenţă nr. 99 din 29 Iunie 2000 privind mtsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în munct

Legislaţie PSI

Ordinul nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor

Hotărârea nr. 1739 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

Hotărârea nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice

Legea nr. 481/2004 din 08/11/2004 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1094 din 24/11/2004 privind protecţia civilă

Ordinul nr. 647 din 16 mai 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase

Ordinul nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă

Ordinul nr. 132 din 29.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor

Ordinul nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu

Ordinul nr. 108 din 1 august 2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice